10 بازدید
0 نفر

بزرگ ترین پل قوسی شکل

این پل رابط بین چین ومیانمار هستش که 528متر می باشد که بزرگ ترین پل قوسی می باشی