27 بازدید
0 نفر

مهندس حمیدرضا ناهیدی نژاد

⏬سوابق تحصیلی:⏬
1.لیسانس مخابرات ازدانشگاه صنعتی اصفهان
2.فوق لیسانس برق ازدانشگاه علم وصنعت ایران
3.دارای مقالات علمی ارائه شده در کنفرانس های حفاظت و اتوماسیون برق
4.عضو علی البدل هیئت مدیره انجمن مهندسین برق و الکترونیک شاخه استان مرکزی در دوره ششم و بازرس آن در دوره هفتم