14 بازدید
0 نفر

برنامه های کاری - نظارت بر اجرای قوانین

یکی از وظایف نمایندگان مجلس نظارت بر اجرای قوانین :قانون مدیریت مصرف سوخت
یکی از قوانینی بود که نباید دولت بعد متوقف می کرد مگر اینکه