36 بازدید
1 نفر

سرود مادربرام قصه بگو

ما ده 60ها همه هنرمندبودیم این سرود پدرعراق وصدام را در آورد باعث شد حتی زنها بچه ها به سمت جبهه هاروانه بشن