16 بازدید
0 نفر

کلیپ از موفقیتهای بنده

برای رسیدن به اهدافم و کمک کردن به جوانانی همچون خودم حاضرم همیشه و هرلحظه کمکشان کنم تا بتوانند پله های موفقیت و ترقی را بپیمایند

بیش از یک ماه ●سمینار